Služby

Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Komplexné poradenstvo vo všetkých fázach realizácie od prípravy projektového zámeru, usmernenia záujemcu pri výbere vhodnej výzvy pre jeho zámer, poradenstvo pri spolufinancovaní projektu, vypracovanie projektu.


Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie je proces výberu dodávateľa tovarov, stavebných prác alebo služieb zahrnutých ako projektové výdavky tak, aby bola dodržaná efektívnosť, hospodárnosť a transparentnosť vynaložených prostriedkov. Musí byť vykonané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní resp. na základe metodických pokynov pri obstarávaniach realizovaných na základe výnimiek zo zákona o verejnom obstarávaní. Verejné obstarávanie je nevyhnutná podmienka na realizáciu projektových zámerov spolufinancovaných z verejných zdrojov.


Implementácia úspešných projektov

Po schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sa pre žiadateľa začína proces iplementácie projektu – proces, v ktorom sa projektové stratégie a plány zavádzajú do praxe, aby sa dosiahlo splnenie stanovených cieľov projektu.

Táto fáza pozostáva z realizácie aktivít projektu a monitorovania dosiahnutia stanovených cieľov. Spoločnosť ANYTIME s.r.o. aj v tejto fáze pre svojich klientov poskytuje komplexné služby súvisiace s časovým manažmentom projektu, prípravou žiadostí o platbu, monitorovacích správ, prípadne žiadostí o zmenu v projekte, atď.