Aktuality

Projekty na kľúč

Každý projektový zámer pozostáva z pomerne zložitého procesu prípravy žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, verejného obstarávania na výdavky zahrnuté v projekte a následnej implementácie projektu do praxe po jeho schválení.

Snahou spoločnosti ANYTIME s.r.o. je v maximálne možnej miere odbremeniť žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku od všetkých administratívnych a birokratických povinností v rámci týchto aktivít do takej miery, aby na konci celého procesu mal chuť a odhodlanie opätovne zrealizovať ďalší projektový zámer s podporou verejných zdrojov.

ČO JE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
 
 

vysoká miera úspešnosti našich projektov

Spoločnosť disponuje bohatými odbornými a praktickými vedomosťami a skúsenosťami z prípravy a implementácie množstva úspešných investičných aj neinvestičných projektov a verejných obstarávaní vo viacerých sektoroch národného hospodárstva.

NAŠE REFERENCIE