Aktuality

Nová výzva pre subjekty obhospodarujúce lesy a poskytujúce služby v lesníctve

Oprávnení žiadatelia :
 • Fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES ) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:
 • súkromných vlastníkov a ich združení;
 • obcí a ich združení;
 • cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ   ide o jeho správu a nakladanie s ním.
 • Obce a podniky zriadené alebo založené obcou, ak obhospodarujú neštátne lesy.
 • Fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES8) poskytujúce služby v lesníctve.

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

 • Oprávnené sú aktivity zamerané na investície do lesníckych technológií, do spracovania a mobilizácie lesníckych výrobkov  a ich uvádzania na trh a to:
  • Investície na zvýšenie ekonomickej hodnoty lesa prostredníctvom lepších postupov obhospodarovania lesov, ktoré sú odôvodnené z hľadiska očakávaného zlepšenia lesa jedného alebo viacerých podnikov, ktoré sa musia realizovať na úrovni majiteľa resp. obhospodarovateľa lesa;
  • Investície na spracovanie lesných produktov, ktoré takýmto spôsobom získavajú pridanú hodnotu a tiež ich uvádzanie na trh na všetky pracovné operácie pred priemyselným spracovaním. Pre účely výzvy sú prípustné iba investície do strojov na výrobu štiepaného palivového dreva.

Maximálna výška nenávratného príspevku:

200 tis. EUR

Výška finanč. prostriedkov určených na výzvu:

40 mil. EUR

Oprávnené územia realizácie projektu:

Celé územie SR

Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu

1. univerzálny kolesový traktor

2. špeciálny kolesový traktor

3. forwarder

4. harvester

5. lesná lanovka

6. vozidlá pick up

7. kôň

8. železný kôň

9. motorová píla

10. prívesy na vývoz dreva za traktory

11. navijaky na trojbodový záves

12. prívesy na prevoz koní

13. lesné a pôdne frézy

14. stroje na výrobu štiepaného palivového dreva

15. postroje pre kone

Technické charakteristiky na vyššie uvedené nákladové položky sú stanovené v Katalógu.

Intenzita pomoci (výška podpory):

Miesto realizácie projektu - KRAJ

Intenzita pomoci

Bratislavský kraj

40%

Nitriansky, Trenčiansky, Trnavský, Banskobystrický, Žilinský, Košický, Prešovský

50%

Uzavretie výzvy:

1.    kolo 31. marca 2024

2.    kolo 31. mája 2024

ďalšie až n. kolo – posledný pracovný deň každého nasledujúceho 2. mesiacaZoznam aktualít