Aktuality

Výzva na kúpu nových technológií do výrobných prevádzok vyhlásená

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dňa 28.10.2022 novú výzvu v celkovom objeme 15 mil. EUR na obstaranie nových výrobných technológií.

Cieľom výzvy je nákup výrobných zariadení a zariadení na poskytovanie služieb, technologické celky a pod. za účelom realizácie inovačných opatrení v malých, stredných aj veľkých podnikoch, výsledkom ktorých bude inovácia produktu alebo procesu.

Oprávnenými výdavkami sú výdavky vynaložené v súvislosti s realizáciou projektu na nákup dlhodobého hmotného majetku vo forme strojov, prístrojov a zariadení. Výdavky na úhradu stavebných prác nie sú považované za oprávnené.

Minimálna výška pomoci: 200 000 EUR

Maximálna výška pomoci: 5 000 000 EUR

Indikatívna alokácia výzvy: 15 000 000 EUR

Trvanie výzvy: do 30.12.2022

Cieľové skupiny: mikro, malé, stredné podniky a veľké podniky

Doba realizácie projektu: do 31.12.2023

Intenzita pomoci na projekt:

Miesto realizácie projektu

Mikro a malý podnik

Stredný podnik

Veľký podnik

Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj

50 %

40 %

30 %

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj,

60 %

50 %

40 %

Prešovský kraj, Košický kraj

70 %

60 %

50 %

Rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0908 905 031 alebo mailom na info@anytimesro.sk.


Zoznam aktualít