Aktuality

Nová výzva - Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Oprávnené aktivity:

Podpora je zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných podopatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

  1. zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;
  2. modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie;
  3. inštalácia systémov merania a riadenia;
  4. zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom (ďalej len „CZT“);
  5. inštalácia zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie pre spotrebu energie v budove.
   Cieľové územie:

územie SR okrem BA kraja

Celkový rozpočet na výzvu:

44 000 000 EUR

Min. výška príspevku na projekt:

100 000 EUR

Max. výška príspevku na projekt:

1 000 000 EUR,

Dátum vyhlásenia výzvy:

13.07.2021

Termín ukončenia výzvy:

  1.  kolo 29.10.2021
  2.  kolo 30.11.2021

Cieľové skupiny:

 - organizácie štátnej správy

 - subjekty územnej samosprávy

 - ostatné subjekty verejnej správy

Dlžka trvania realizácie projektu:

V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu, pri dodržaní časovej oprávnenosti výdavkov projektu v súlade s Príručkou k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, ktorá je zverejnená na webovom sídle www.op-kzp.sk

Intenzita pomoci:

  • subjekty územ. samosprávy a ostatné subjekty verejnej správy max 95% z oprávnených výdavkov
  • organizácie štátnej správy max 100% z oprávnených výdavkov


Zoznam aktualít