Aktuality

Poľnohospodárstvo

Rozsah činností – špeciálna rastlinná výroba:
 1. investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov ŠRV vrátane prípravy staveniska a vrátane okolitých spevnených plôch;
 2. investície do obstarania technického a technologického vybavenia ŠRV vrátane strojov a náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu;
 3. investície do objektov na využívanie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkov a fóliovníkov a na vlastnú spotrebu v podniku vrátane súvisiacich investičných činnosti;
 4. investície zohľadňujúce  pokrytie energetických potrieb poľnohospodárov pre vlastnú spotrebu energie ako sú  tepelné čerpadlá (vhodné na vykurovanie fóliovníkov, skleníkov, plôch so substrátovým pestovaním, sušenie plodín, atď.) Fotovoltaika či už ako zdroj energie pre skladovacie a spracovateľské priestory, alebo ako kombinovaná agro-energo produkcia (pestovanie vybraných plodín pod fotovoltaickým zariadením);
 5. stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov vrátane infraštruktúry s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality;
 6. investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových systémov s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality;
 7. investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy;
 8. investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku a vrátane okolitých spevnených plôch;
 9. investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie kapacít pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt;
 10. investície do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v rastlinnej výrobe.

Rozsah činností – živočíšna výroba:

 1. investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov ŽV vrátane prípravy staveniska a vrátane okolitých spevnených plôch;
 2. investície do obstarania technického a technologického vybavenia ŽV vrátane vybavenia pasienkov, strojov a náradia slúžiacich aj na zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami;
 3. investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku a vrátane okolitých spevnených plôch
 4. investície do nových technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov v ustajnení hospodárskych zvierat v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
 5. investície do objektov a technológií na bezpečné uskladnenie a nakladanie s hospodárskymi hnojivami a inými vedľajšími produktmi vlastnej ŽV (výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží, alebo žúmp) v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
 6. investície objektov, technológií a zariadení na bezpečné uskladnenie senáže a siláže
 7. v súvislosti rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie.

Intenzita pomoci na projekt:

Miesto realizácie projektu

Základná intenzita podpory

Intenzita pre mladého farmára, ekologické poľnohospodárstvo a Agroenvironment

Bratislavský kraj

40 %

60 %

Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

50 %

70 %

Základná miera podpory sa zvyšuje o max. 35% až do max. 75% v prípade investícií prispievajúcich k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu hospodárstvaZoznam aktualít