Aktuality

Pripravované dotácie na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

Predmetom plánovanej výzvy bude poskytovanie štátnej pomoci na investície na výstavbu nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej aj „OZE“) a modernizáciu existujúcich zariadení na výrobu elektriny s cieľom zvýšenia podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe Slovenskej republiky.

Príjemcom pomoci podľa tejto schémy bude fyzická alebo právnická osoba, zapísaná v obchodnom registri alebo podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, t. j. podnik.

Medzi oprávnené projekty budú patriť nasledovné investičné projekty:

Nové zariadenia na:

  • využitie slnečnej energie na výrobu elektriny;
  • využitie veternej energie na výrobu elektriny;
  • využitie geotermálnej energie na výrobu elektriny pomocou kombinovanej výroby elektriny a tepla;
  • využitie biomasy, bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd na výrobu elektriny pomocou kombinovanej výroby elektriny a tepla;

Modernizácia existujúcich zariadení zameraná na:

  • využitie vodnej energie na výrobu elektriny;
  • využitie biomasy, bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd na výrobu elektriny pomocou kombinovanej výroby elektriny a tepla;
  • výrobu biometánu.

Zariadenia na uskladňovanie energie prostredníctvom:

  • zariadení na uskladnenie energie (pripojených pred odovzdávacím miestom zariadenia na výrobu elektriny z OZE);
  • zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou využitím elektriny z OZE a na jeho uskladnenie.

INTENZITA POMOCI

Projekty realizované na Západnom, Strednom a Východnom Slovensku:

Veľkostná kategória príjemcu

Malý podnik

Stredný podnik

Veľký podnik

Maximálna intenzita pomoci

80%

70%

60%

Projekty realizované v rámci Bratislavského kraja:

Veľkostná kategória príjemcu

Malý podnik

Stredný podnik

Veľký podnik

Maximálna intenzita pomoci

65%

55%

45%

V prípade záujmu o plánovanú výzvu resp. ďalších informácií nás neváhajte kontaktovať na info@anytimesro.sk alebo telefonicky na 0908 905 031.


Zoznam aktualít